ITIL Service Transition

Duration: 3 days , Course language: swedish, Material language: english, Material: pdf
Certification exam: Yes, Exam language: english, Exam type: online
COURSE CLOSED!
Please select another starting date from the left of the page (or bottom of the page in mobile view)

Description

Kursen syftar till att lära ut kunskap om hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett Transition-perspektiv, och efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:

  • Principerna för Service Transition
  • Processer och aktiviteter inom Service Transition
  • Organisation och tekniker för Service Transition
  • Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för Service Transition, kritiska framgångsfaktorer och risker

 
BiTAs kurs ITIL® Lifecycle Service Transition riktar sig till CIO, chefer inom IT, processansvariga, tjänsteansvariga, IT-projektledare, förvaltningsledare samt de som är ansvariga för test, utbildning och kvalitet.

Målgrupp
Kursen riktar sig till CIO, chefer inom IT, processansvariga, tjänsteansvariga, IT-projektledare, förvaltningsledare samt de som är ansvariga för test, utbildning och kvalitet.

Lär dig om hur planering, utförande och styrning bedrivs utifrån ett transitions-perspektiv.

Certifiering
Cirka 3 veckor efter avslutad kurs kan du som deltager genomföra en examination för att erhålla certifikatet ITIL® Service Transition Certificate. Certiferingen är på engelska. Information om datum sker vid kurstillfället. OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL Foundation certifikat.

ITIL® Lifecycle Service Transition är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Lifecycle modules. Lifecycle-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på livscykelnivå.

Lifecycle-kursen Service Transition syftar till att lära ut kunskap om Transition-fasen i tjänstelivscykeln och hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett Transition-perspektiv.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

• Introduktion till Service Transition
• Principerna för Service Transition
• Processer och aktiviteter inom Service Transition
• Organisation och tekniker för Service Transition
• Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för Service Transition, kritiska framgångsfaktorer och risker

BiTA:s Lifecycle-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Kursen fokuserar på den delen av livscykeln som heter Service Transition. Utbildningen är tre dagar lång och varvar teori med olika övningar.

Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till Service Transition
• Syfte och mål med Service Transition
• Omfattningen av Service Transition
• Hur Service Transition angränsar till övriga faser i livscykeln
• Den potentiella nyttan för verksamheten

Principerna för Service Transition
• Tjänstekonceptet och betydelsen av utilities och warranties när man levererar en tjänst
• Nyckelprinciperna som bidrar till effektiv Service Transition

Processer inom Service Transition
• Syfte, mål och omfattning, nytta för verksamheten, principer, metoder, triggers, input, output och gränssnitt, mätetal, kritiska framgångsfaktorer och risker, och designaspekter för följande processer
- Change Management
- Service Asset and Configuration Management
- Release and Deployment Management
- Service Validation and Testing
- Evaluation
- Knowledge Management

Aktiviteter inom Service Transition
• Hantera kommunikation och engagemang
• Hantera organisatorisk förändring
• Hantera intressenter

Organisation för Service Transition
• Roller och ansvar inom Service Transition
• Organisatoriskt sammanhang för Service Transition

Tekniker för Service Transition
• Tekniker och verktyg för att stödja processer och aktiviteter inom Service Transition
• Kravhantering för tekniska lösningar

Kritiska framgångsfaktorer och risker
• Utmaningar för Service Transition
• Kritiska framgångsfaktorer för Service Transition
• Uppskatta eller förutse nytta och risker med nya eller förändrade tjänster
• Externa faktorer som påverkar tillvägagångssättet för Service TransitionSchedule

Date Start time End time Nb!
2019-06-0309:0016:00
2019-06-0409:0016:00
2019-06-0509:0017:00
Cancellation terms

Allmänna villkor kurser BiTA Service Management

Vid bokning av en BiTA-kurs får du en inloggning till utbildningsportalen hos BiTA, i utbildningsportalen finner du all information du behöver inför kurstillfället, som tid, plats mm. Är du kund sedan tidigare bör bokningen göras från utbildningsportalen för att samla alla dina kursbokningar i samma profil. Kursanmälan är bindande, se av- och ombokningsregler nedan. Om en kurs är fullbokad får du meddelande om det omgående. Vid certifiering i samband med kurs får du cirka en vecka före kursstart ett mail med instruktioner om hur du registerar dina personuppgifter inför denna.

Avbokningar
Köparen garanterar betalning av kursavgift vid händelse av att deltagaren inte kommer till kursen eller avbokar sent:

Avbokning antal dagar före start

Avgift

0-10 arbetsdagar

Full avgift

Fler än 10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Ändringar och ersättare
Ersättning av kursdeltagare inom samma företag av köparen är tillåtet utan avgift. Vid händelse att köparen avser att flytta en kursdeltagare från en kurs till en annan kurs gäller följande priser:

Flytt antal dagar före kursstart

Avgift

0-10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Fler än10 arbetsdagar

Gratis

Betalningsvillkor
Alla priser är i svenska kronor. Kursavgift samt eventuell certifieringsavgift faktureras i samband med kursbokning. Om inte annat angivits är köparen betalningsskyldig inom 30 dagar från fakturadatum. Eventuell fakturareklamation ska vara BiTA tillhanda med skriftlig förklaring inom 14 dagar från fakturadatum.

Om inte köparen fullgör sina förpliktelser avseende betalning, äger BiTA rätt till ränta på fordran samt ersättning för kostnader i samband med att erhålla full betalning.

Regler för inställda kurser
Om inte annat anges genomförs och påbörjas kurser enligt aktuellt kursprogram från BiTA. Bokade kursdeltagare meddelas senast 10 arbetsdagar innan aktuell kurs skall påbörjas om kursen kommer att ställas in, undantaget är dock då kurs ställs in i akutfall som står utanför BiTA’s kontroll. Köparen är berättigad till full återbetalning av erlagda kursavgifter men är ej berättigad till annan ersättning för kostnader eller skada som är uppkomna av den inställda kursen. BiTA förbehåller sig rätten att ändra kursdatum eller ställa in planerade kurser vid för få bokningar.

Berättigade till kurs
BiTA äger rätt att neka personer eller organisationer deltagande i kurser som man inte finner lämpliga att delta.

Kampanjvillkor
Eftersom kursen anses påbörjad i och med att vi sänder ut kursmaterialet är kursbokningen bindande dvs inte avbokningsbar. Deltagaren kan dock vid förhinder byta datum enligt våra villkor alt byta deltagare vid kurstillfället.

BiTAs klippkort
Kan inte kombineras i samband med kampanjerbjudanden.

Copyright ©
Allt referensmaterial och utrustning som tillhandahålls under kursens genomförande är och förblir BiTA’s egendom om inte annat angivits och får inte flyttas utanför lokalerna. BiTA har upphovsrätten till kursdokumentationen och den får ej kopieras, mångfaldigas eller överlåtas på tredje man utan skriftligt tillstånd från BiTA.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!