ITIL Foundation (Engelsk terminologi)

Duration: 3 days , Course language: swedish, Material language: english, Material: pdf
Certification exam: Yes, Exam language: english, Exam type: online
COURSE CLOSED!
Please select another starting date from the left of the page (or bottom of the page in mobile view)

Description

ITIL, IT Infrastructure Library, är en sammanställning av erfarenheter om leverans av IT-tjänster. ITIL beskriver hur ett företag kan få struktur, kontroll och planering i såväl organisation som arbetssätt för att beskriva, designa och leverera tjänsterna på ett så säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Materialet består av samlade erfarenheter från företag över hela världen under flera år. Under 2007 lanserades en uppdatering av praxisen, i dagligt tal kallad ITIL version 3, som ytterligare förtydligar hur företag uppnår kvalitet, effektivitet och styrning på bästa sätt.

BiTA:s utbildning ITIL® Foundation är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Deltagarna ges grundläggande kunskaper och förståelse för praxisens och livscykelns viktigaste delar och det kunnande som behövs för att ytterligare anpassa ett företags arbetssätt och rutiner till de krav som konceptet ITSM ställer. 

Kursen ITIL Foundation är tre dagar lång (inklusive frivillig avslutande certifiering) och varvar teori med olika övningar. Kursmaterialet är egenutvecklat och helt på engelska.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

  • ITIL-terminologin, strukturen och de grundläggande koncepten och huvudprinciperna för Tjänstehantering
  • IT Tjänstehantering som en praxis
  • Tjänstelivscykeln och dess olika delar
  • Nyckelprinciper och modeller, och generella koncept
  • Processer, roller och funktioner beskrivna i ramverke

Bland annat så kommer kursen att omfatta följande delar:

• ITIL:s bakgrund och utveckling

Service Management som en praxis
• Vad konceptet praxis innebär
• Definition av tjänst och tjänstehantering
• Förståelse av begreppen funktioner, roller och processer
• Förklaring av processmodellen och de olika delarna i modellen

Service Lifecycle
• Genomgång av Tjänstelivscykeln

• Beskrivning av ITIL och dess beståndsdelar
• Förklaring av mål, syfte och affärsnytta med:
- Tjänstestrategi
- Tjänsteutformning

- Tjänsteöverlämning

- Tjänstedrift
- Kontinuerlig tjänsteförebättring

Nyckelprinciper och modeller
• Tjänstestrategi
- De viktigaste begreppen och hur de är kopplade till tjänstebegreppet
• Tjänsteutformning
- Förstå betydelsen av fyra P för Tjänstehantering
- De fem aspekterna av Tjänsteutformning
• Tjänsteöverlämning
- Den viktigaste modellen enligt Tjänsteöverlämning
• Tjänstedrift
- IT-tjänster kontra teknikkomponenter
- Stabilitet kontra lyhördhet
- Tjänstens kvalitet kontra tjänstens kostnad
- Reaktivitet kontra proaktivitet
• Kontinuerlig tjänsteförbättring
- Modell för att hantera kvalitetsförbättringar
- Förklaring av Modellen för kontinuerlig tjänsteförbättring
- Mätningar

Processer
• Tjänstestrategi
- De fyra huvudaktiviteterna i processen Tjänstestrategi
- Syften och roller för Hantering av tjänsteportföljEfterfrågehantering och Ekonomihantering
• Tjänstehantering
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Hantering av tjänstenivå
- Syften och roller för Hantering av tjänstekatalog, TillgänglighetshanteringInformationssäkerhetshanteringLeverantörshanteringkapacitetshantering och Kontinuitetshantering av IT-tjänst
• Tjänsteöverlämning
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Förändringshantering
- Syften och roller for Tjänstetillgångar och KonfigurationshanteringRelease- och driftssättningshantering
• Tjänstedrift
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Incidenthantering
- Syften och roller för HändelsehanteringTillgodoseende av begäranProblemhantering och Behörighetshantering
• Kontinuerlig tjänsteförbättring
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för 7-stegs förbättringsprocessen

Funktioner
• Förklara roll, syfte, organisatorisk struktur, bemanning och mätetal för Servicedesk
• Roll och syfte och organisatorisk överlappning för funktionerna Teknikhantering, Applikationshantering, Hantering av IT-drift
Roller
• Ansvar och uppgifter för Processägare och tjänsteägare
• RACI-modellen

Tekniker och arkitekturer
• Tekniker och stöd för tjäntehantering
• Automatisering av tjänsterSchedule

Date Start time End time Nb!
2019-06-2509:0016:00
2019-06-2609:0016:00
2019-06-2709:0017:00
Cancellation terms

Allmänna villkor kurser BiTA Service Management

Vid bokning av en BiTA-kurs får du en inloggning till utbildningsportalen hos BiTA, i utbildningsportalen finner du all information du behöver inför kurstillfället, som tid, plats mm. Är du kund sedan tidigare bör bokningen göras från utbildningsportalen för att samla alla dina kursbokningar i samma profil. Kursanmälan är bindande, se av- och ombokningsregler nedan. Om en kurs är fullbokad får du meddelande om det omgående. Vid certifiering i samband med kurs får du cirka en vecka före kursstart ett mail med instruktioner om hur du registerar dina personuppgifter inför denna.

Avbokningar
Köparen garanterar betalning av kursavgift vid händelse av att deltagaren inte kommer till kursen eller avbokar sent:

Avbokning antal dagar före start

Avgift

0-10 arbetsdagar

Full avgift

Fler än 10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Ändringar och ersättare
Ersättning av kursdeltagare inom samma företag av köparen är tillåtet utan avgift. Vid händelse att köparen avser att flytta en kursdeltagare från en kurs till en annan kurs gäller följande priser:

Flytt antal dagar före kursstart

Avgift

0-10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Fler än10 arbetsdagar

Gratis

Betalningsvillkor
Alla priser är i svenska kronor. Kursavgift samt eventuell certifieringsavgift faktureras i samband med kursbokning. Om inte annat angivits är köparen betalningsskyldig inom 30 dagar från fakturadatum. Eventuell fakturareklamation ska vara BiTA tillhanda med skriftlig förklaring inom 14 dagar från fakturadatum.

Om inte köparen fullgör sina förpliktelser avseende betalning, äger BiTA rätt till ränta på fordran samt ersättning för kostnader i samband med att erhålla full betalning.

Regler för inställda kurser
Om inte annat anges genomförs och påbörjas kurser enligt aktuellt kursprogram från BiTA. Bokade kursdeltagare meddelas senast 10 arbetsdagar innan aktuell kurs skall påbörjas om kursen kommer att ställas in, undantaget är dock då kurs ställs in i akutfall som står utanför BiTA’s kontroll. Köparen är berättigad till full återbetalning av erlagda kursavgifter men är ej berättigad till annan ersättning för kostnader eller skada som är uppkomna av den inställda kursen. BiTA förbehåller sig rätten att ändra kursdatum eller ställa in planerade kurser vid för få bokningar.

Berättigade till kurs
BiTA äger rätt att neka personer eller organisationer deltagande i kurser som man inte finner lämpliga att delta.

Kampanjvillkor
Eftersom kursen anses påbörjad i och med att vi sänder ut kursmaterialet är kursbokningen bindande dvs inte avbokningsbar. Deltagaren kan dock vid förhinder byta datum enligt våra villkor alt byta deltagare vid kurstillfället.

BiTAs klippkort
Kan inte kombineras i samband med kampanjerbjudanden.

Copyright ©
Allt referensmaterial och utrustning som tillhandahålls under kursens genomförande är och förblir BiTA’s egendom om inte annat angivits och får inte flyttas utanför lokalerna. BiTA har upphovsrätten till kursdokumentationen och den får ej kopieras, mångfaldigas eller överlåtas på tredje man utan skriftligt tillstånd från BiTA.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!